PRIVACYWET

Hanneke Massagepraktijk, gevestigd aan Palissander 152, 3315 MP te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://hannekemassage.nl

Emailadres: info@hannekemassage.nl

Telefoon: 06-41349867.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hanneke Massagepraktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hanneke Massagepraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hannekemassage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Website
Op onze website maken wij gebruik van HTTPS. HTTPS is de beveiligde tegenhanger van HTTP. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en u volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op ons contact formulieren zoals b.v. het maken van een afspraak.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hanneke Massagepraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om je zo goed mogelijk te kunnen behandelen, vragen we je gezondheidsgegevens

– Het afhandelen van je betaling

– Je te kunnen appen, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze adresgevens, diensten en producten

– Hanneke Massagepraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onze praktijk bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realisern waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hanneke Massagepraktijk verstrekt uitsluitend aan derden, als hiervoor akkoord gegeven is door de client.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hanneke Massagepraktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hanneke Massagepraktijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hannekemassage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hanneke Massagepraktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hanneke Massagepraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hannekemassage.nl.

Comments are closed.